Město plánuje strategii dopravy na svém území

Statutární město Teplice zahájilo přípravy na zpracování strategického „Plánu udržitelné městské mobility“ (PUMM). Tento dokument by měl ve výhledu cca 20 let navrhnout dopravní podmínky ve městě a jeho nejbližším okolí.

Strategie by měla vhodnou formou kombinovat všechny složky dopravy, které budou moci každý den využívat Tepličané, návštěvníci města, projíždějící turisté nebo klasičtí regionální cestující např. v rámci své cesty do práce. Je jasné, že v připravované dopravní strategii Teplic se zohlední podmínky pro automobilovou dopravu, přepravu osob pomocí MHD a veřejné dopravy (vlaky, autobusy), cyklodopravu nebo podmínky pro chodce ve městě aj. Dopravní koncepce při hledání a návrzích vhodné kombinace všech forem přepravy by měla klást důraz především na zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení dostupnosti jednotlivých částí města, vyšší účinnost přepravy osob a zboží, snížení vlivu na životní prostředí ve městě.

Ano, v některých situacích mohou jednotlivé složky dopravy působit proti sobě (např. autodoprava vs. cyklodoprava, MHD vs. autodoprava, pěší vs. cyklo a autodoprava atd.), ale to bude právě úkolem plánované dopravní koncepce, aby tyto možné střety jednotlivých forem dopravy správně nakombinovala a současně umožnila jejich budoucí vzájemný rozvoj podle potřeb lidí při rozvoji Teplic během 5, 10, 15 či 20 let. Proto by se také měla tato strategie pravidelně aktualizovat dle rozvojových požadavků města.

První setkání pracovní skupiny na přípravu PUMM se uskutečnilo 10. října 2016. Členy skupiny jsou představitelé vedení města, příslušného odboru magistrátu a zástupci Okresní hospodářské komory, společnosti Arriva, odboru dopravy krajského úřadu, SŽDC, Dopravního inspektorátu Policie ČR, Městské policie, Svazu tělesně postižených, nezávislí dopravní experti nebo odborníci na cyklodopravu a také za Volbu PRO! Teplice zastupitel Adam Souček.

Podruhé se pilotní záměr vytvoření PUMM diskutoval na zasedání Výboru pro dotace a dopravu městských zastupitelů dne 20. října 2016. Na obou jednáních byla během živé diskuze posbírána řada námětů a připomínek, co by měla připravovaná dopravní strategie obsahovat a jaké cíle splňovat. Všechny podněty magistrátní úředníci utřídí a následně budou předloženy k připomínkám široké veřejnosti.

Výsledný návrh dopravní strategie Teplic bude poté v průběhu roku 2017 předložen ke schválení Zastupitelstvu města.

Adam Souček