Etický kodex

Preambule

Osoba, ucházející se za hnutí VOLBA PRO! TEPLICE o mandát ve volbách do zastupitelstva statutárního města Teplice či osoba nominovaná za hnutí VOLBA PRO! TEPLICE na libovolnou veřejnou funkci (dále jen Politik), respektuje principy Kodexu a řídí se jeho ustanoveními.

I.

Politik bude jednat v souladu se zájmy obyvatel České republiky.

II.

Politik nebude dávat nevěrohodné sliby, o kterých dopředu ví, že nemohou být dodrženy.

Politik nebude při výkonu funkce vědomě uvádět nepravdivé informace.

III.

Politik bude veřejnost pravdivě a přesně informovat o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu.

IV.

Politik přijímá plnou odpovědnost za volební program a stranu, na jejíž kandidátce se uchází o volený mandát. Politik prohlašuje, že bude předvolební politické postoje hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program.

V.

Zvolený politik nebude figurovat v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, musí být ukončen co nejdříve, bez ohledu na osobní zájmy zvoleného Politika či politické strany, jejíž zájmy reprezentuje.

VI.

Politik prokazuje svou osobní a mravní integritu a jde ostatním příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s jeho postavením a vlivem nabízeny.

Politik nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení.

VII.

Zastupitel, či Politik s jinou veřejnou funkcí, odevzdá v souladu se zákonem č. 159/2006. Sb., o střetu zájmů, vždy do 30. června následujícího roku úplné a pravdivé oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Text oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích poskytne Politik také Výkonnému výboru hnutí VOLBA PRO! TEPLICE. Text bude uložen k nahlédnutí u Tajemníka hnutí.

VIII.

Politik dbá o svou nezávislost, a proto nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

IX.

Politik jedná s péčí řádného hospodáře. V případě, že zjistí újmu na majetku města způsobenou podvodným či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi úřadu, jakož i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

X.

Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří etická komise hnutí. Politik se tímto zavazuje spolupracovat s etickou komisí při prověřování podezření z porušení Kodexu, jakožto i úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. V případě prokazatelného porušení závazků plynoucích z Etického kodexu je etická komise oprávněna navrhnout plénu vyloučení člena hnutí VOLBA PRO! TEPLICE případně jiná opatření, která povedou k vyřešení konfliktu. Plénum je také na základě návrhu etické komise oprávněno vyzvat politika ke složení mandátu.

 

Tento Etický kodex hnutí VOLBA PRO! TEPLICE je platný od 20.10.2014.                        Verze 1.1